Ook in hoger beroep moet NAM waardevermindering huizen Groningen vergoeden

Gisteren heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de NAM heeft ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 2 september 2015 in het geschil tussen aan de ene zijde NAM en aan de andere zijde stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (stichting WAG) en een aantal woningcorporaties.

Volgens het vonnis van de rechtbank is abstracte begroting van schade vanwege de waardevermindering door de gaswinning mogelijk. Dat betekent dat woningeigenaren ook aanspraak kunnen maken op vergoeding van deze waardeverminderingsschade als zij hun woningen (nog) niet hebben verkocht en als nog geen sprake is van fysieke schade aan die woningen.

Net als de rechtbank vindt het hof dat abstracte begroting mogelijk is van de schade door waardevermindering van een woning. Ook volgens het hof kunnen woningeigenaren die hun woning (nog) niet hebben verkocht dus aanspraak maken op vergoeding van schade door waardevermindering vanwege de gaswinning.

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat stichting WAG geen collectieve actie kan instellen. De statuten van stichting WAG bieden daarvoor onvoldoende ruimte. Wel kan stichting WAG volgens het hof in deze procedure optreden als lasthebber/gevolmachtigde van de deelnemers, die zij ten tijde van het vonnisvan de rechtbank had. Voor zover stichting WAG in deze procedure als lasthebber/gevolmachtigde van deze deelnemers is opgetreden, zijn haar vorderingen toewijsbaar.

Lees hierย de uitspraak.ย