Ondersteuning van horecabedrijven bij opstellen arbeidsovereenkomsten

Deze week hebben wij diverse horecabedrijven voorzien van nieuwe of gewijzigde arbeidsovereenkomsten. Doordat de cao-horeca in veel situaties niet meer van toepassing is, vragen veel horecahouders zich af hoe zij hun (nieuwe) arbeidsovereenkomsten het beste kunnen vormgeven. Ook de bepalingen uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid maken het voor veel horecahouders niet overzichtelijker. 

Omdat werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (‘KHN’) en de vakorganisaties na 1 april 2014 tot op heden geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao bevindt de horeca zich thans in een ‘cao-loze periode’. Het gevolg hiervan is dat de werknemer die tijdens de cao-periode in dienst is getreden bij een bedrijf waar de cao-horeca van toepassing was, nu nog steeds onder de cao-horeca valt. De arbeidsvoorwaarden uit de cao-horeca zijn immers deel gaan uitmaken van de individueel overeengekomen arbeidsovereenkomst, behoudens eventuele dwingendrechtelijke bepalingen van de wet. Dit wordt ook wel de ‘nawerking van de cao’ genoemd.

Voor de werknemer die nu in dienst wil treden bij een horecabedrijf geldt in beginsel niet de cao-horeca. De werknemer en werkgever kunnen zelf overeenkomen wat in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen (contractvrijheid van partijen). Evenwel kunnen werkgever en werknemer overeenkomen dat de oude cao-horeca voor hen geldt in de arbeidsovereenkomst, maar dat is in veel gevallen niet verstandig omdat de arbeidsrechtelijke wetgeving op meerdere punten is veranderd. De cao-horeca kan in die gevallen tekortschieten of conflicteren als het gaat om bepalingen uit de Wet Werk en Zekerheid. Wordt bijvoorbeeld de termijn voor de aanzegverplichting niet nagekomen door de horecahouder als werkgever, riskeert hij een ‘boete’ van 1 maandsalaris (naar rato) aan de werknemer. 

Veel horecahouders doen er goed aan om hun arbeidsovereenkomsten aan onze arbeidsrechtspecialisten voor te leggen. De boete die zij nu riskeren is namelijk hoger dan het tarief van onze dienstverlening. Door onze ondersteuning beschikken de horecahouders nu over up-to-date arbeidsovereenkomsten. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de vraag of zij een vergoeding aan de werknemer riskeren als overtreding van de aanzegverplichting, en ook niet over de vraag of de overige verplichtingen uit de Wet Werk en Zekerheid wel worden nagekomen.

Neem vrijblijvend contact met ons op indien u vragen heeft over dit onderwerp.