Het gebruik van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden worden door ondernemingen gebruikt als standaardvoorwaarden waaronder zij een overeenkomst of contract willen aangaan met een wederpartij. In de algemene voorwaarden zijn vaak algemene bepalingen opgenomen over aansprakelijkheid, garantie, offertes, betalingstermijnen e.d. Voor de onderneming die de algemene voorwaarden gebruikt bieden de algemene voorwaarden doorgaans een veilig speelveld waarbinnen gecontracteerd kan worden. 

Terhandstelling
Een veelvoorkomend geschil gaat over de vraag of de gebruiker de algemene voorwaarden wel rechtsgeldig bekend heeft gemaakt aan zijn wederpartij. Zijn de algemene voorwaarden namelijk niet rechtsgeldig bekendgemaakt, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden niet van toepassing verklaren op het contract of de overeenkomst. Voor de gebruiker van de algemene voorwaarden is de rechtsgeldige bekendmaking dus een groot en essentieel aandachtspunt. 

Zinsnede onderaan contract of overeenkomst niet voldoende
Het volstaat de gebruiker niet om alleen een zinsnede onderaan het contract of de overeenkomst op te nemen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook een zinsnede onderaan een contract of overeenkomst dat de wederpartij door ondertekening akkoord gaat met de algemene voorwaarden kan doorgaans nog voor de nodige problemen zorgen, indien de algemene voorwaarden niet daadwerkelijk aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. De wet bepaalt dat er meer nodig is om van een rechtsgeldige terhandstelling te spreken.

Wettelijk kader
De wet schrijft voor dat de gebruiker zijn wederpartij de redelijke mogelijkheid moet bieden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Niet vereist is dat de wederpartij daadwerkelijk de algemene voorwaarden heeft gelezen of begrepen, maar wel dat daartoe de mogelijkheid is geboden. Hier komt bij dat de terhandstelling van de algemene voorwaarden altijd voor of tijdens het sluiten van het contract of de overeenkomst moet plaats vinden. 

Mogelijkheden van terhandstelling
Een mogelijkheid die de wet biedt is het fysiek overhandigen van de algemene voorwaarden aan de wederpartij. Deze mogelijkheid kan echter nog wel eens bewijsproblemen opleveren voor de gebruiker, indien de wederpartij stelt dat hij deze niet heeft ontvangen. Een andere mogelijkheid is de elektronische terhandstelling. Dit kan door bijvoorbeeld een e-mail te sturen waarin de gebruiker de algemene voorwaarden en de offerte als pdf-bestand verstuurt aan de wederpartij. Een andere mogelijkheid is het opnemen van een actieve link – die leidt naar de algemene voorwaarden – in dezelfde e-mail waarin de offerte wordt verstuurd naar de wederpartij. De gebruiker kan vervolgens in de e-mail opnemen dat op de bijgevoegde offerte de algemene voorwaarden van toepassing zijn die te raadplegen zijn via de actieve link. Van belang hierbij is dat de actieve link direct leidt naar de algemene voorwaarden en dat deze eenvoudig door de wederpartij zijn op te slaan ter nadere raadpleging ervan. In de wereld van het digitaal contracteren komen bovengenoemde voorbeelden als invulling van de de elektronische terhandstelling vaak voor. 

Mocht u twijfelen over de manier waarop u uw algemene voorwaarden ter hand stelt aan uw wederpartij of mocht u nog helemaal geen gebruik maken van (up-to-date) algemene voorwaarden neem dan vrijblijvend contact op met ons op.