Werknemer ontslaan en transitievergoeding

Indien u uw werknemer wilt ontslaan dient u in veel gevallen een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. In het oude ontslagrecht diende een werkgever een ontslagvergoeding te betalen die berekend werd met de kantonrechtersformule. De transitievergoeding maakt aan de ontslagvergoeding een definitief einde. Het voordeel voor de werkgever is dat deze transitievergoeding doorgaans lager is. 

Wanneer een transitievergoeding betalen?
– indien u een werknemer ontslaat die 2 jaar of langer bij u in dienst is
– indien u de arbeidsovereenkomst niet verlengt van een werknemer die 2 jaar of langer bij u in dienst is 
– indien een werknemer ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werkgever

Wanneer geldt de transitievergoeding niet?
– indien uw werknemer korter dan 2 jaar bij u in dienst is. Indien het ontslag komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werkgever, dan heeft uw werknemer om die reden welllicht recht op een andere vergoeding
– indien het ontslag komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer
– indien uw werknemer gemiddeld maximaal 12 uur per week heeft gewerkt en bij het ontslag jonger is dan 18 jaar
– indien uw werknemer de AOW-leeftijd heeft of een andere pensioengerechtigde leeftijd
– indien u en uw werknemer een nieuw tijdelijke arbeidsovereenkomst sluiten terwijl de oude nog loopt. Deze nieuwe arbeidsovereenkomst moet binnen 6 maanden ingaan na afloop van de oude en tussentijdse opzegging moet mogelijk zijn
– bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit
– indien in uw cao een gelijkwaardige voorziening staat voor een transitievergoeding

Kleine werkgevers
Bij het bepalen van de transitievergoeding geldt een bijzondere regeling voor kleine werkgevers. U bent een kleine werkgever, indien u gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Indien u aan deze voorwaarde voldoet en u uw werknemer wilt ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen die zijn ontstaan door een slechte financiële situatie, dan tellen de dienstjaren van de werknemer vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding. Volgens de Ontslagregeling is sprake van een slechte financiële situatie in geval van;
– het bestaan van een drie jaar lang negatief netto-resultaat 
– een negatief eigen vermogen
– een negatieve balans tussen de waarde van vlottende activa kleiner en de schulden

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
Indien in het geval van uw werknemer sprake is van meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomst dan telt u deze bij elkaar op. De arbeidsovereenkomst van voor 1 juli 2015 tellen hierbij mee. U telt echter alleen de arbeidsovereenkomst mee waar maximaal 6 maanden tussen zit. Zit er tussen de laatste 2 arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld 9 maanden, dan gaat de teller pas lopen vanaf de ingangsdatum van de 2e arbeidsovereenkomst. Er is echter een overgangsregeling. 
– Beëindigt u een vaste arbeidsovereenkomst? Dan tellen eerdere arbeidsovereenkomsten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015 en als er steeds maximaal 3 maanden tussen de arbeidsovereenkomst zat of de termijn die in uw cao stond
– Beëindigt u een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan tellen eerdere arbeidsovereenkomsten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2012 en als er steeds maximaal 3 maanden tussen de arbeidsovereenkomst zat of de termijn die in uw cao stond

Uitzendkracht of payroller
– Werkte uw werknemer eerst als uitzendkracht of payroller voor u? En is het werk niet veranderd? Dan telt die periode mee voor de duur van het dienstverband
– Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller en verlengt u het contract niet? Dan is het uitzendbureau of het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de transitievergoeding

Hoogte transitievergoeding
Hoeveel transitievergoeding u moet betalen hangt af van de leeftijd van uw werknemer, het aantal jaren dat uw werknemer in dienst is en het bruto maandsalaris. De transitievergoeding is per 1 januari 2016 maximaal 1 bruto jaarsalaris of maximaal € 76.000 bruto, indien het jaarsalaris lager is dan € 76.000 bruto. Meer over de hoogte van de transitievergoeding vindt u hier

Beëindigingsovereenkomst
Het is ook mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. In dit geval sluit u met uw werknemer een beëindigingsovereenkomst, ook wel de vaststellingsovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst komt u samen met uw werknemer de voorwaarden overeen waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Omdat deze wijze van beëindigen binnen de contractsvrijheid van u en uw werknemer valt, kunnen u en uw werknemer zelf de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen. Er is geen transitievergoeding verschuldigd.

Heeft u vragen over de transitievergoeding of heeft behoefte aan juridische ondersteuning bij een ontslagprocedure, neem dan contact met ons op. Onze juristen staan graag voor u klaar.